Lucky születésnapi ajándéksorsolás

Nyereményjáték Szabályzat

 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE  

A „Lucky születésnapi ajándéksorsolás” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Szerencsés Juhász Bt. (székhely: 1137 Budapest, Remetehegyi út 194/a.; e-mail: theluckyshepherd@gmail.com) (a továbbiakban: Szervező).  A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező maga bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,  automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, 18. életévét betöltötte, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

3. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A játékban 5 darab ajándékcsomag kerül kisorsolásra a 25.000 ft-ot meghaladó, egyösszegben vásárló (egy, vagy több termék árának összege minimum 25.000 ft értékben, egyszeri tranzakcióval vásárolt) Játékosok között, akik személyesen, a 1027 Budapest, Fő utca 63-65. szám alatt található Lucky Shepherd Designer Store-ban, illetve a www.luckyshepherd.com weboldalon keresztül vásárolnak 2020. december 1-15. között.

 

Az ajándékcsomagok tartalma tételesen:

 1. csomag: Camou Színes házak mintájú gymbag + IF Jewel ékszerek (Star III. fülbevaló és Közepes gyűrű)

 2. csomag: SustiKKrisztA szürke színű kapucnis sál + Lengyel Zsuzsi-Bags Made with Love szürke neszesszer

 3. csomag: Király Fanni Kortárs Ékszer Korall tulipános fülbevaló + Juhaszdora sötétzöld Vera pénztárca

 4. csomag: Gabo Szerencses fényes kígyó mintájú Y kis pénztárca + zsanettkincses beton  ékszerek (Fehér színű Geolo Concrete fülbevaló és fehér Fémbetétes nyaklánc)

 5. csomag: Gera Noémi Jewellery Ezüst szalagos gyűrű + Juhaszdora bronz színű kártyatartó

 

Játékos a vásárlás (személyes, illetve online) során rögzített adatainak megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot. Minden Játékos egyszer szerepel a sorsolásban.

A játék időtartama alatt a Szabályzatnak megfelelő Játékosok közül közjegyző jelenlétében december 16-án 12:00-kor 5 nyertest sorsolunk ki, akik 1-1 ajándékcsomagot nyernek el. A sorsolás során az ajándék csomagok a fent rögzített sorrendben kerülnek kisorsolásra.

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. december 1. 00 óra 00 perctől 2020. december 15. 23 óra 59 percig tart.  

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, a sorsoláson nem vesznek részt. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

5. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

Játékos a 25.000 Ft értéket meghaladó egy összegű vásárlásával (mely vásárlás egy, vagy több termék összértéke minimum 25.000 Ft, egyszeri tranzakciós fizetéssel), és a szabályzat 2. pontjában részletezett feltételek teljesítése mellett személyes adatainak megadásával bekerül a Játékban sorsolásra jogosultak közé.

A személyes vásárlás esetén adatait egy erre elkülönített digitális dokumentumba rögzítjük, melyhez hozzáférése a számítógépen kizárólagosan a Szerencsés Juhász Bt.-nek van. Online vásárlás esetén az adatok rögzítése a fizetéskor megadott adatok alapján kerül  rögzítésre ugyanebbe a dokumentumba, minden időrendi sorrendben, visszakereshető formában.

Jelen Játékban résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerencsés Juhász Bt. (Szervező) a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje. A szervező a nyertesekkel az eredményt e-mailben, vagy telefonon értesíti.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

 

6. NYEREMÉNY

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult Játékos. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

 

7. A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

A nyeremények a Játék lezárultát követően, 2020. december 16-án 12:00-kor kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt feltételeknek.

 

A sorsolás helyszíne: Lucky Shepherd Designer Store, 1027 Budapest, Fő utca 63-65.
 

A sorsoló kézzel kihúzza a nyereményjátékon résztvevő szelvények közül a nyertes szelvényt egy átlátszatlan dobozból. A szelvények a dobozba az ellenőrzés után a bizottság tagjai előtt kerülnek be. A nyertes azonosítása a vásárláskor megadott adatok, illetve a vásárlás nyugta/számla sorszáma alapján történik. A sorsolásról jegyzőkönyv, a nyeremény átvételéről átvételi elismervény készül.

 

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mailen vagy a megadott telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 19991. évi XXXIV. törvény (Szjtv) 11 § (7a) bekezdése alapján, valamint a 23 § (2) bekezdése szerint a nyertes játékos részére a nyeremény átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

 

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül (a sorsolást követő 90 nap) a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

8. NYEREMÉNY JÁRULÉK MEGFIZETÉSE

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.
 

A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

A játékost megillető, de részére bármely okból át nem adott nyeremények értékét a SZJTV 11 §  (10) bekezdése alapján, játékadó címen bevallja, és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő (90 nap) lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizeti.

9. NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

10. ADATKEZELÉS

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Szerencsés Juhász Bt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen: https://www.luckyshepherd.com/adatkezeles

 

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Szerencsés Juhász Bt.

Cím: 1037 Budapest, Remetehegyi út 194/a.
Levélcím: 1027 Budapest Fő utca 63-65.
E-mail: theluckyshepherd@gmail.com
Web: www.luckyshepherd.com
Telefon: +36 1 610 6891

Adószám: 27287336-1-41
Cégjegyzékszám: 01-06-795323
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: theluckyshepherd@gmail.com

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Dr. Juhász József

 

Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

 

 

 

 

Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szerencsés Juhász Bt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: theluckyshepherd@gmail.com, Szerencsés Juhász Bt. 1037 Budapest, Remetehegyi út 194/a.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató (https://www.luckyshepherd.com/adatkezeles) rendelkezik.

 

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

 1. A játékosok személyes adatai a nyereményjáték lebonyolítása során a Szervező által megbízott adatfeldolgozóhoz kerülnek továbbításra adatfeldolgozás céljából.

 2. A nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás részére továbbítsa;

 3. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

 4. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

 5. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a 24H futár (24H Parcel Zrt. Budapest, Fehér út 10, 1106)  részére átadja.

 

Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Szerencsés Juhász Bt. Általános Adatkezelési Tájékoztató 7. pontja fejti ki részletesen (link https://www.luckyshepherd.com/adatkezeles) 

 

11. FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Szervező kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A pályázatok hiányosságáért (jelentkezéskor megadott név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 

A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak. A luckyshepherd.com. oldalon kiírásra kerülő, és esetlegen a Facebookon hirdetett játékokat a Facebook nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező a jelen nyereményjáték szabályzatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bármikor módosíthatja a résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett. A Szabályzat elérhető a www.luckyshpeherd.com webcímen.

 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről theluckyshpeherd@gmail.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Szerencsés Juhász Bt.

Kelt: Budapest, 2020. november 20.

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2020 by Lucky Shepherd Designer Store